Açık Teklif Çağrısı: Ufuk Avrupa, Avrupa Yenilik Ekosistemlerinde Daha Kapsayıcı Ağlara ve Girişimlere Doğru

Hibe Başlığı (İngilizce): Horizon Europe Towards more inclusive networks and initiatives in European innovation ecosystems

Bütçe: 4.000.000 Avro

Proje Başına Hibe: 500.000 Avro

Sektör: BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, SOSYAL YENİLİK VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK , DİĞER

Program: Avrupa Birliği

Yayınlanma Tarihi: 11/01/2022

Son Başvuru Tarihi: 26/04/2022

KAPSAM VE AMAÇ

Çağrının konusu ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde Üye Devletler ile Asosiye Ülkelerde yeniliğe destek veren başarılı girişimler ile ağların yenilik alanında faaliyet gösteren paydaşları ile yenilik bölgelerine katılımının artırılması ve işbirliğinin  genişletilmesi yoluyla Avrupa’nın yenilik verimliliğinin ve kapasitesinin güçlendirilmesidir.

Faaliyet tanımları / Uygun Faaliyetler

 • Üye Devletler, Asosiye Ülkeler ve AB’deki bölgeler arasında ortak finanse edilen çok yıllı faaliyet programlarının desteklenmesi;
 • Dörtlü sarmal (vatandaşlara ve onların ihtiyaçlarına güçlü bir vurgu yaparak sanayi, akademi, sivil toplum ve kamu yetkilileri arasında bir işbirliği modeli)  boyunca daha fazla paydaşın dahil edilmesi,  bölgelerde yeniliğin uygulanmasına yönelik başarılı teşvik ve ağlara katılımının desteklenmesi;
 • Yenilikçi çözümlerin piyasa tarafından benimsenmesi ile bireylerin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap veren sosyal yeniliğin toplum ile bütünleştirilmesine destek verilmesi.

Beklenen sonuçlar

 • Daha çeşitli yenilik aktörlerinin katılımının genişletilmesiyle kapsayıcılığın artırılması,  Avrupa yenilik ekosistemlerini birbirine bağlayan ve yenilikçi çözümlerin dağıtımını ve büyütülmesini destekleyen başarılı girişimlerin ve ağların AB ve Asosiye Ülkelerin bölgelerine katılımının genişletilmesi;
 • Avrupa’da yenilik alanındaki bölünmenin azaltılması, kapsayıcılık ve bağlanabilirlik alanlarında Avrupa Araştırma Alanının yenilik yönünün güçlendirilmesi, Üye Devletlerin ve Asosiye Ülkelerin yenilik kapasitelerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir büyüme ve ekonomik kalkınma için ortak çabalara katılımlarının sağlanması.

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI              

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

 • Avrupa Birliği Üye Devletleri,
 • Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
 • Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler
 • Düşük ve orta gelirli ülkeler

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu programın toplam tahmini bütçesi 4.000.000 avro’dur.

ORTAK ARAMA

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz.

DETAYLI BİLGİLER 

HE Main Work Programme 2021–2022 – 1. General Introduction

HE Main Work Programme 2021–2022 – 10. European Innovation Ecosystems (EIE)

HE Main Work Programme 2021–2022 – 13. General Annexes

HE Programme Guide

ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır.

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncpinfra@tubitak.gov.tr

Açık Teklif Çağrısı: Tek Pazar ve Ticaret Programı, Sürdürülebilir Turizmin Büyümesi ve KOBİ’lerin Desteklenmesi aracılığıyla COVID-19’dan Toparlanma Çağrısı

Hibe Başlığı (İngilizce): Single Market Programme COVID-19 Recovery Through Sustainable Tourism Growth and SME Support

Bütçe: 12.420.000 Avro

Sektör: REKABETÇİLİK VE KOBİler , DİĞER

Program: Avrupa Birliği

Yayınlanma Tarihi: 06/01/2022

Son Başvuru Tarihi: 16/02/2022

KAPSAM VE AMAÇ

Çağrının amacı, turizm sektöründeki KOBİ’lerin sürdürülebilirlik performansını izlerken, sürdürülebilir yenilikler alanındaki farkındalık, gelişim ve kapasitelerinin artırılmasıdır.

Öncelikli Konular

 • Doğal mirasın ve biyolojik çeşitliliğin korunması ile bağlantılı turizm,
 • Turizm sezonları boyunca yerel toplulukların özgünlüğü ve refahı ile yavaş turizme özellikle dikkat edilerek; tarım, spor, kırsal turizm ve eko-turizmin geliştirilmesi
 • Kültürel miras ile bağlantılı olarak maddi ve maddi olmayan kültür turizminin geliştirilmesi ve desteklenmesi.

Beklenen Sonuçlar

 • Sürdürülebilirlik için yeni iş modelleri, geliştirilmiş çevresel performans ve turizm tedarik zinciri boyunca işbirliklerin geliştirilmesi,
 • Turizm KOBİ’leri arasında olduğu kadar diğer KOBİ’ler ile kuluçka merkezleri, hızlandırıcılar ve bilgi sağlayıcıları arasında yenilikçilik konusunda uluslararası işbirliğinin arttırılması,
 • Sürdürülebilirliği artıran uygulamalara yönelik olarak turizm KOBİ’lerinin gelir getiren faaliyetlere ilgilerinin artırılması,
 • Ulusötesi ve sınır ötesi işbirliğinin, bilgi aktarımının ve akran öğreniminin geliştirilmesi,
 • Toparlanma yatırımı için örnek uygulamaların desteklenerek COVID-19 krizinden etkilenen turizm ekosisteminin desteklenmesi.

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI         

Uygun kurum ve kuruluşlar:

 • Tüzel kişiler (kamu veya özel kuruluşlar) olması,
 • Uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması,
 • AB Üye Devletleri (denizaşırı ülkeler ve bölgeler dâhil)
 • AB dışı ülkeler:
  • Tek Pazar Programının kısmıyla ilişkili ülkeler veya bir ortaklık anlaşması için müzakereleri devam eden veya hibe imzalanmadan önce anlaşmanın yürürlüğe girdiği ülkeler.

Konsorsiyum bileşimi

Teklifler, aşağıdaki koşullara uyan ulusötesi bir konsorsiyum tarafından sunulmalıdır:

 • Beş (5) farklı uygun ülkeden en az beş (5) ve en fazla sekiz (8) kuruluş (bağlı kuruluşlar hariç); en az bir (1) iş destek organizasyonu;
 • Turizm sektörüne uygulandığı şekliyle sürdürülebilirlikle bağlantısı olan ve bunlarla ilgilenen en az bir (1) destinasyon yönetimi organizasyonu;

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu çağrı için 12.420.000 avro program bütçesi belirlenmiştir.

ZAMAN ÇİZELGESİ 

Zaman Çizelgesi
Çağrının açılışı9 Aralık 2021
Son başvuru tarihi16 Şubat 2022
DeğerlendirmeMart – Temmuz 2022
Değerlendirme süreci hakkında bilgilendirmeAğustos 2022
Kontratların imzalanmasıKasım 2022

ORTAK ARAMA 

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz.

DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Çağrı Metni

ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: KOSGEB’dir.

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: cosme@kosgeb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi ve olası güncellemeler için lütfen tıklayınız.