Anasayfa

KALKINMA AJANSLARI HİBE PROGRAMI

İSTKA DESTEK PROGRAMLARI

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir.

İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul Bölge Planında veya saha çalışmaları sonucunda belirlenen öncelikli alanlarda, işletme modeli, ortaklık yapısı, mülkiyet durumu ve proje bedeli gibi hususları belirlenmiş güdümlü projelere destek sağlayabilmektedir.  Güdümlü projelerde üniversite, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklıkları teşvik edilir.
Güdümlü Proje Destek Konuları

a)      Özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde, üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin oluşturulması, sektörel çeşitlenmenin ve ihtisaslaşmanın desteklenmesi, özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması, yeni finansman modellerinin geliştirilmesi, üniversite sanayi işbirliğinin desteklenmesi, yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi, işbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması, kümelenmelerin desteklenmesi, yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi ve bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi;

ya da

 b)      Sosyal dayanışmayı ve sorumluluk bilincini güçlendirecek, kültürel değerleri koruyacak ve geliştirecek şekilde; dezavantajlı grupların sosyal, kültürel ve fiziksel hizmetlere erişebilirliklerini kolaylaştıracak altyapının tesis edilmesi; göçün olumsuz etkilerinin önlenmesi, sosyal hayatın kolaylaştırılması, somut olmayan kültürel mirasın yaşatılması esastır. (Güdümlü proje kapsamında desteklenmesi öngörülen sosyal projeler, bölgenin beşeri ve kurumsal kapasitesini geliştirici ve özel ilgi gruplarının sosyal yaşama aktif katılımını teşvik edici nitelikte olmalıdır. Sosyal korumanın sağlanması, sosyal hizmet sunumu ve sosyal desteklere yönelik projeler güdümlü proje desteği kapsamı dışındadır. Bu doğrultuda, kamu kurumları ile yerel idarelerin asli görev alanlarına giren projeler (kadın konukevi, çocuk sevgi evi, huzurevi, yaşlı bakım merkezi, madde bağımlılığı tedavi merkezi vb.) güdümlü proje desteği kapsamında değerlendirmeye alınamaz.)

Güdümlü Projelerde Desteklenmeyecek Konular

Güdümlü proje kapsamında aşağıda belirtilen niteliklere sahip projeler desteklenmez:

 • Mahalli idarelerin kırsal altyapıya yönelik her türlü yatırımları ile münhasıran mahalli idareler tarafından rutin olarak gerçekleştirilen mahalli müşterek nitelikteki yol, içme suyu, kanalizasyon, arıtma, yağmur suyu, sağlık ocağı, kültür merkezi, spor tesisi, sosyal hizmet binaları gibi model veya yenilikçi niteliği haiz olmayan yapım işleri,
 • Kamu yatırım programında yer alan projeler,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi gibi belirli ölçüde kamu yararı gözetenler veya hâkim ortağı kamusal nitelikli kuruluşlar olan şirketler hariç olmak üzere sadece kâr amacı güden kuruluşların bulunduğu projeler,
 • Uygulanmasında mülkiyet, izin, imar, ortaklık ve benzeri hukuki ve teknik engeller bulunan projeler.
Güdümlü Projelerde Destek Oranı ve Süresi

İSTKA Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda, GPD kapsamında toplam proje maliyetinin en fazla yüzde seksen beşi oranında mali destek  sağlanır.Güdümlü projelerde proje ortaklarının da nakdi destek sağlamaları ve projenin sürdürülebilirliğini teminat altına alacak taahhütlerde bulunmaları esastır.

Güdümlü projelerin uygulama süresi iki yılı geçemez.

Güdümlü Proje Hazırlık ve Değerlendirme İşlemleri

Güdümlü projenin geliştirilmesi sürecinde, Ajansımızın koordinasyonunda muhtemel proje sahibi ve ortaklarınca Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenen esaslara uygun olarak kesin projeye dayanan fizibilite raporu hazırlanır. Projenin fizibilite etüdüyle yapılabilirliği ortaya konduğu takdirde projeye ait başvuru formu, bütçe ve taahhütnameler gibi fizibiliteye esas teşkil eden diğer belgeler de fizibilite raporuyla birlikte Ajansa sunulur. Proje başvurusu Genel Sekreterlik tarafından incelenerek, Genel Sekreterlik değerlendirmesi ile birlikte Yönetim Kurulu onayına sunulur. Ajans Yönetim Kurulu’ndan Projenin desteklenmesi yönünde karar çıkması durumunda, Fizibilite Raporu ve ekleri Kalkınma Bakanlığı onayına da sunulur. Söz konusu belgeler Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun görüldüğü takdirde başvuru sahibi ile destek sözleşmesi imzalanarak projeye kaynak tahsis edilir.

Yukarıda belirtilen şartlara uygun güdümlü proje fikirleri potansiyel başvuru sahipleri tarafından Ajansımıza iletilebilir. Şifahen ya da e-posta yoluyla gerçekleştirilebilecek bu bilgilendirmenin akabinde, başvurunun önünde şekli ve teknik bir engel olmadığı anlaşılırsa başvuru sahip(ler)i ile Ajans arasında görüşmeler başlatılarak proje fikrinin niteliğine göre bundan sonra nasıl bir yol haritası izleneceği kararlaştırılır. Bu kapsamda, sorun veya ihtiyaç analizi, yeni paydaş görüşmeleri, saha ziyaretleri, piyasa araştırmaları vb. gibi eylem maddelerine ihtiyaç duyulabilir. Güdümlü Proje kapsamında desteklenemeyeceği anlaşılan proje fikirleri uygun destek mekanizmalarına yönlendirilir.

TEKNİK DESTEK

Ajansın ilgili kurum ve kuruluşların teknik kapasitelerinin artırılması amacıyla, herhangi bir mali destek vermeksizin mevcut personeli ya da hizmet alımı yolu ile sağladığı destek türüdür.

PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Ajans tarafından yürütülen belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir.
Değerlendirme Aşamaları

Teklif Çağrıları kapsamında gelen proje başvuruları, şekil şartları bakımından uygunluklarının kontrol edildiği ve Ajans personelinin yürüttüğü “Ön İnceleme” aşamasından geçtikten sonra “Teknik ve Mali Değerlendirmeye” tabi tutulur. Bu aşama, Ajans bünyesinde çalışmayan, projelerin hazırlanma süreçlerine katılmamış ve konusunda uzman olan Bağımsız Değerlendiriciler ve Değerlendirme Komitesi eliyle yürütülür. Değerlendirme sürecinde uygulanan temel prensipler: bağımsız ve adil değerlendirme, tüm başvurulara eşit muamele ve bilgi güvenliğidir. Bu sürecin sonunda tüm başvuru sahipleri, projelerinin değerlendirme sonuçları hakkında bilgilendirilir.

FİZİBİLİTE DESTEĞİ

Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına verilen doğrudan mali destek türüdür.Fizibilite desteklerinde yararlanıcının eş finansmanı zorunlu olmamakla birlikte eş finansman öngören faaliyet teklifleri öncelikli olarak desteklenir. Destek süresi en fazla bir yıldır.

Fizibilite desteğinden yalnızca aşağıdaki kurum ve kuruluşlar yararlanabilir:

 • yerel yönetimler,
 • üniversiteler,
 • diğer kamu kurum ve kuruluşları,
 • kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • sivil toplum kuruluşları,
 • organize sanayi bölgeleri
 • küçük sanayi siteleri
 • teknoparklar
 • teknoloji geliştirme bölgeleri
 • endüstri bölgeleri,
 • iş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar ile
 • birlikler ve kooperatiflerdir.

Sadece kâr amacı güden kurum ve kuruluşlar fizibilite desteğinden faydalanamaz.

FAİZ DESTEĞİ

Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin, ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımdır.

FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

Faizsiz kredi desteği, ajansın başvuru rehberine uygun projelere aracı kurumlar vasıtasıyla faizsiz kredi temin etmek suretiyle sağlayacağı mali destektir.