Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı

Programın Amacı ve Öncelikleri

Teknik Destek Programı’nın genel amacı; TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde faaliyet gösteren yerel aktörlerin bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan, çalışmalarına destek sağlamaktır.

Bu amaçtan hareketle, bölgemizin kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek üzere Bölge Planımızla uyumlu, ölçülebilir sonuç ve çıktı hedeflerimizi ortaya koymak üzere Ajansımızca, orta vadeli alt program, proje ve faaliyetlerimizi içeren Sonuç Odaklı Programlar (SOP) tasarlanmıştır. Bu kapsamda, 2021 yılında çalışmaları sürecek olan Sonuç Odaklı Programlar aşağıdaki gibidir:

  • Stratejik Yönetim Danışmanlığı Sonuç Odaklı Programı
  • Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı
  • Turizmde Destinasyon Yönetimi Sonuç Odaklı Programı

Teknik Destek Programı’nın öncelikleri, 2014-2023 Doğu Marmara Bölge Planı ile birlikte 2021 Yılı Çalışma Programı’nda bulunan ve Ajansımızın orta vadeli kalkınma gündemini ortaya koyan SOP’ların hedefleri ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün 2021 Yılı Teması olarak belirlediği Kaynak Verimliliği başlıkları dikkate alınarak aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Öncelik 1  Ürün, Üretim Yapısı ve İhracatDoğu Marmara Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Çalışma Programı içerisinde belirtilen öncelikler arasında bulunan:Bölgede ürün bazında üretim yapısı, üretime geçilebilecek ürünlerin tespiti ve bu ürünlerin yeni hedef pazarlara açılmasına yönelik (e-ticaret vb.) çalışmalar,İhracatın geliştirilmesine yönelik (e-ihracat vb.) danışmanlık faaliyetleri,Ürün uzayı çalışmaları,Orta-yüksek teknolojili ürünlerde değer zincirlerinin daha üst aşamalarına çıkılmasına doğrudan/dolaylı olarak katkı sağlayacak analiz ve raporlama çalışmaları(Firmalara yönelik çalışma ve faaliyetleri içeren başvurular en az 10 firmayı kapsayacak şekilde planlanmalıdır.)
Öncelik 2  İnovasyonBölgede inovasyon ekosisteminin oluşturulması, inovasyon yönetimi becerilerinin ölçülmesi ve geliştirilmesini amaçlayan,  özel sektörün niteliğinin geliştirilmesine yönelik, güçlü bir ihtiyaç analizi yapılmış, asgari 10 işletmeyi kapsayan danışmanlık faaliyetleri.
Öncelik 3  Sanayide Dijital DönüşümÖzel sektörün dijital dönüşüm konusundaki ihtiyaçlarının ve kapasitelerinin tespitine yönelik asgari 10 işletmeyi kapsayan (Dijital Check-Up) çalışmalar.
Öncelik 4  Yeşil OSBOrganize sanayi bölgeleri ve içerisinde yer alan firmaların Yeşil OSB çalışmaları kapsamına giren konulardaki potansiyelinin tespitine yönelik olarak aşağıdaki konu başlıklarında araştırma raporları, envanter çalışmaları, eylem planı, yol haritası ve strateji belgesi hazırlanması konusunda danışmanlık faaliyetleri:Endüstriyel Simbiyoz (Asgari 5 firma),Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) – (Asgari 3 firma),Enerji Verimliliği (Asgari 8 firma),Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı (Asgari 8 firma).
Öncelik 5  Aile Şirketleri ve Kooperatiflerde Kurumsallaşma- SürdürülebilirlikBölgede faaliyet gösteren aile şirketlerinin ve üretici kooperatiflerinin kurumsallık ve sürdürülebilirlik seviyelerinin tespiti, karşılaşılan problemlerin ve ihtiyaçların analizi ve çözümüne yönelik danışmanlık hizmetleri, kapasite artırıcı eğitimler düzenlenmesi ve eylem planı, yol haritası, strateji belgesi hazırlanması konusunda danışmanlık faaliyetlerini içeren, en az 10 firmayı/kooperatifi kapsayan çalışmalar
Öncelik 6  Sonuç Odaklı Programlar (SOP)2021 Yılı Çalışma Programı’nda yer alan Sonuç Odaklı Programların genel ve özel amaçlarına doğrudan katkı sağlayacağı değerlendirilen alanlarda eğitim ve danışmanlık faaliyetleriStratejik Yönetim Danışmanlığı Sonuç Odaklı ProgramıMesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı ProgramıTurizmde Destinasyon Yönetimi Sonuç Odaklı Programı
Öncelik 7  Sonuç Odaklı Programlar dışında kalan konularda;Ulusal, bölgesel ve yerel plan/programlar ile uyumlu, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek alanlarda kurumsal kapasitenin artırılması, program ve proje hazırlanması,Bölgemizde dezavantajlı gruba giren kadın, çocuk ve genç nüfusun ihtiyaç ve taleplerine uygun yenilikçi hizmetlerin/çözümlerin geliştirilmesiamaçlarına yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleriBölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak alanlarda özel sektör veya kamu yatırımlarına yönelik ön fizibilite* çalışmaları

*: Hazırlanacak ön fizibilite raporunun, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan “2021-2023 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi”nde bulunan format (Ek 3: Proje Teklif Formu) ile uyumlu olarak hazırlanması beklenmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Yapılacak teknik destek başvuruları kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin yukarıda belirtilen önceliklerden sadece 1 tanesi ile ilişkilendirilerek eşleştirilmesi, eşleştirilen önceliğin KAYS üzerinden doldurulan başvuru formunda açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın

Campus Istanbul 2 Belgesel Projesini Almanya’ya Gönderiyor

“Kültürel Miras” temalı belgesel projesiyle başvuranlar arasından seçilecek 12 eser, 5’er günlük iki profesyonel eğitime katılmaya hak kazanacak.

Atölyeye katılan projelerden ikisi Mayıs 2022’de DOK.fest München’de düzenlenen Master’s Pitch’e katılacak. Seçilen iki ekip, projelerini TV kanallarının kuşak editörleri, kanal yöneticileri ve dağıtımcılar gibi uluslararası belgesel endüstrisindeki karar vericilerden oluşan bir panelin önünde sunma fırsatı bulacak.

Campus İstanbul’a geliştirme aşamasındaki projelerinizle ya da 20 Eylül 2021’e kadar üreteceğiniz projelerle katılabilirsiniz.

Detaylı bilgi için tıklayın