Biyoçeşitlilik Kaybı ve İklim Değişikliği Hibe Programı

EOCA Haziran Dönemi Hibe Programı Başvuruları Açıldı.

EOCA (Avrupa Doğayı Koruma Derneği), vahşi bir arazide biyolojik çeşitliliğe fayda sağlayan projeleri finanse etmek istiyor. “Doğa” tanımımız, deniz ortamlarını ve çok çeşitli vahşi, kentsel olmayan alanları içerir. Projeler, belirli bir doğa içindeki ve oradaki biyolojik çeşitlilik için özellikle önemli olan habitatları korumalı, geliştirmeli, restore etmeli ve/veya yeniden birleştirmelidir.

Son başvuru tarihi: 30 Haziran 2021

Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayın

Türkçe Saati Proje Destek Programı Başvuruları Başladı

Yurtdışı Türkler için Türkçe öğrenimi bugün, kültürel kimliğin ana karakterine bakım sağlanması anlamına gelir. Çünkü dil birey için iletişimin ötesinde işlevlere sahiptir. O, kişinin hayatı algılaması, kendi düşüncelerine ifade kazandırması, böylelikle hem bireysel bilincin hem de aynı dili konuşan insanlar arasında ortak bir düşünce dünyasının gelişmesine imkân sunması yönüyle, kimliğin temelini oluşturmaktadır. Bu minvalde yurtdışı Türklerin, çok dilli ve çok kültürlü ortamların insanları olarak, yaşadıkları ülkelerin dillerini öğrenmek ve kullanabilmek kadar Türkçeyi koruma ve devam ettirme imkânlarına sahip olmaları da önemlidir. Nihayetinde Türkçe, onu konuşanların köklerine ait tarihi, dilsel ve kültürel alanı vurgulayarak Türk toplumunun hem kendine has karakterini diri tutmakta, hem de gelecekteki varlığının da bağlı olduğu bir koşul haline gelmektedir. Bu sebeple çocuk ve gençlere anadili olarak Türkçenin doğru öğretilmesi, onları kendi kültürel kimliği ile barışık ve öz güven sahibi bireyler kılmaya katkı sunduğu gibi, yurt dışındaki Türk toplumunun yarınlarını da emniyet altına almak anlamına gelmektedir.

Buradan hareketle Başkanlığımız, Batı Avrupa, Amerika ve Avustralya’da yaşayan çocuk ve gençlerimizin Türkçe öğrenme süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla Türkçe Saati Proje Destek Programını geliştirmiştir.

Son başvuru: 1 Eylül 2021

Türkçe Saati Proje Destek Programı Başvuru Rehberi 2021 için tıklayınız.
Proje Bilgi Sistemine giriş için tıklayınız

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Küçük Ölçekli Hibe Desteğine Başvuru Çağrısı

“Türkiye’de Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Gelişmesi için Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Çok Paydaşlı Ortaklıkların Güçlenmesi” Projesi Kapsamında Kadın Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile Kadınlar Tarafından Yönetilen STK’lara Yönelik Küçük Ölçekli Hibe Desteğine Başvuru Çağrısı

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, kadın sivil toplum kuruluşları (STK) ile kadınların liderlik ettiği STK’ların kurumsal kapasitelerinin gelişmesine katkıda bulunmak üzere, bu çağrıda belirtilen faaliyetlerin finansmanı için 2,500 – 30,000 ABD Doları aralığında ‘küçük ölçekli hibeler’ tahsis edecektir.

Kadın STK’larını ve kadınların liderlik ettiği STK’ları aşağıda belirtilen faaliyet alanlarında “küçük ölçekli hibe desteği” başvurusu yapmaya davet ediyoruz:

 • Kurumsal yapı, araç ve süreçlerin oluşturulması ve geliştirilmesi
 • STK’ların ve çalışanlarının teknik ve yönetsel becerilerinin geliştirilmesi
 • Belirli ekipmanların tedariki

BM Kadın Birimi, yapılacak değerlendirme sonucunda yaklaşık 30 STK’ya “küçük ölçekli hibe desteği” tahsis etmeyi planlamaktadır. Başvurular Türkçe ya da İngilizce dillerinde sunulabilir. Sivil toplum kuruluşlarında başlıca olarak aşağıdaki kriterler aranacaktır (başvuru kriterlerine dair ayrıntılı bilgiye aşağıda belirtilen web bağlantılarından ulaşılabilir):

 1. Türkiye’de kayıtlı olmaları
 2. En az üç (3) yıldır faaliyet gösteriyor olmaları
 3. Aşağıda belirtilen alanlardan en az biri ile ilgili çalışıyor olmaları:
 • Çok yönlü ve kesişimsel ayrımcılığa maruz bırakılan kadınlar dahil olmak üzere, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın sonlandırılması;
 • Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddetin sonlandırılması;
 • Çocuk yaşta, erken ve zorla evlilikler gibi, kültürel zararlı uygulamaların sonlandırılması;
 • Kadınların karşılıksız bakım ve ev içi emeği;
 • Kadınların her düzeyde karar alma mekanizmalarına tam ve etkin katılımı ile liderlik için eşit fırsatlara erişimi;
 • Kadınların ekonomik açıdan güçlenmesi;
 • Başta bilişim ve iletişim teknolojileri olmak üzere kadınların teknolojiye erişimi;
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları ve kadınların güçlenmesinin desteklenmesine yönelik politika ve yasaların savunuculuğu;
 • Kadınların adalete erişimi;
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği için erkek katılımı;
 • Kadınların spora katılımı ve sporda kadın liderliği;
 • Kadın yoksulluğu;
 • Barış, güvenlik, afet riskinin azaltılması ile insani yardım süreçlerinin tüm aşamalarında kadınların ve kız çocuklarının liderliğinin, katılımının ve bu süreçlerden eşit bir şekilde faydalanmalarının sağlanması.

Başvuru çağrısına ilişkin olarak 25 Haziran 2021 tarihinde 14.00 – 16.00 saatleri arasında, STK’lara yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Bilgilendirme toplantısına kayıt için linke tıklayın.

Başvuru Çağrısı için tıklayın

Son başvuru tarihi: 18 Temmuz 2021

Başvurular için e-posta adresi: turkey.procurement@unwomen.org

**Bu proje Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle yürütülmektedir.


Call for Applications for Small Grants for Women’s Civil Society Organizations (CSOs) and Women-Led CSOs under the “Strengthening Civil Society Capacities and Multi-stakeholder Partnerships to Advance Women’s Rights and Gender Equality in Turkey” Project

UN Women is planning to award Small Grants to eligible CSOs in the range of USD 2,500 to USD 30,000, exclusively to finance eligible activities to support the development or strengthening of women’s CSOs and women-led CSOs’ institutional capacities.

UN Women invites women’s CSOs and women-led CSOs to submit Small Grants applications for the eligible activities, as elaborated below:

 • Introducing and improving organizational systems, tools, and processes
 • Training of workforce in technical and managerial skills
 • Purchase of specific equipment

UN Women plans to award Small Grants to approximately 30 CSOs, following the evaluation process. Applications must be submitted in English or Turkish. The following main criteria shall be sought from the CSOs (please refer to the below links for more detailed information regarding the eligibility criteria):

 1. Being legally registered in Turkey
 2. Operating for at least three (3) years
 3. Working in at least one of the following fields:
 • Ending all forms of discrimination against all women and girls, including those facing multiple and intersecting forms of discrimination;
 • Eliminating all forms of violence against all women and girls;
 • Eliminating all harmful practices, such as child, early and forces marriages;
 • Women’s unpaid care and domestic work;
 • Women’s full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels;
 • Women’s economic empowerment;
 • Women’s access to enabling technology, in particular information and communications technology;
 • Advocating for sound policies and enforceable legislation for the promotion of gender equality, women’s rights and women’s empowerment;
 • Women’s access to justice;
 • Male engagement in gender equality;
 • Women’s participation and leadership in sports;
 • Women’s poverty;
 • Advancing women’s and girls’ leadership, participation and equally benefiting from all aspects of peace, security, disaster risk reduction, and humanitarian action;

An information meeting will be organized for the potential applicants on 25 June 2021 between 14.00 and 16.00 Istanbul time. Please register at this link for the information meeting.

Link to Call for Applications: https://eca.unwomen.org/en/news/stories/2021/06/cfa-small-grants-for-womens-civil-society-organizations-and-women-led-csos-turkey

Application deadline: 18 July 2021

E-mail address for applications: turkey.procurement@unwomen.org

**This project is funded by the European Union.

Başvuru Çağrısı: Kooperatif, Kooperatif Girişimi ve Sosyal Girişimler İçin Destek Projesi

Yerelde sosyal uyumu ve ekonomik güçlenmeyi sağlamak için sosyo-ekonomik dayanışma modellerinden olan kooperatif, kooperatif girişimi ve sosyal girişimlerin desteklenmesini ve yararlanıcıların kapasitelerinin artırılması yoluyla ticari faaliyetlerin başlatılması için sürdürülebilir, gelir getirici modellerin güçlenmesini hedeflemek amacıyla yürüttüğümüz destek programımızda, birlikte çalışacağımız organizasyonları belirlemek için başvuruları almaya başladık.

Son başvuru tarihi: 25 Haziran 2021, saat: 23:59’dur.

Başvuru değerlendirmelerinin açıklanacağı tarih: 14 Temmuz 2021’dir.

Programın İçeriği

Desteklenecek kooperatiflere/işletmelere/inisiyatiflere özgü ihtiyaç analizleri, il ve sektör bazlı ihtiyaç analizleri ve kooperatifçiliğe dair kapasite geliştirme faaliyetleri uygulanarak ekosistemde daha sürdürülebilir yapılar oluşturmak planlanmaktadır. Seçilmiş olan kooperatif, kooperatif girişimi (inisiyatifler) veya sosyal girişimlerin kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında, güçlendirme eğitimleri ve mentörlük/teknik danışmanlık sistemi vasıtasıyla desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu faaliyete ek olarak, desteklenmeye hak kazanan başvuru sahipleri ile yapılan ihtiyaç analizi çalışmalarında belirlenen ihtiyaçlara göre, kooperatiflerin/işletmelerin/inisiyatiflerin faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sunmak amacıyla 50.000 TL’ye kadar ayni destek (makina, hammadde, ekipman, lisans, hizmet alımı (tasarım, web sitesi), görünürlük malzemesi, mobil uygulama/üyelik vb.) sağlanacaktır.

Destek programı kapsamında destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri, Türk Kızılayı Toplum Merkezleri sosyal medya hesaplarından ilan edilecektir.

Proje Uygunluk Kriterleri

 1. Türkiye’de faaliyet gösteren,
 2. Faaliyetleri sonucunda en az bir katma değerli ürün ortaya çıkaran,
 3. Yıllık cirosu 500.000,00 TL’den az olan,
 1. Kooperatifler
 2. Sosyal etki yaratmayı amaçlayan işletmeler[1] (anonim, kolektif, limited, komandit, şahıs şirketi, adi ortaklık)

4. Yukarıda belirtilen 1. ve 2. şartı sağlayan ve hedefi kooperatifleşmek olan inisiyatifler[2] başvurabileceklerdir.

Bünyesinde, geçici koruma yararlanıcıları ile uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri ve yerel topluluk mensuplarını üye, ortak, çalışan ya da yararlanıcı olarak bir arada bulunduran başvuru sahipleri önceliklendirilecektir.

Başvuru sayfası için tıklayın.

Detaylı bilgi ve iletişim:

Cihan Arsu, Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü Program Yöneticisi

E-mail: cihan.arsu@kizilay.org.tr

Samet Kaya, Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü Proje Sorumlusu

E-mail: samet.kaya@kizilay.org.tr

Türk Kızılay Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi 2143. Sokak No:16 Kat:2 Çankaya/Ankara

[1] Sosyal etki yaratmayı amaçlayan işletmeler: Bu kategori altında yer alan işletmeler tarafından, yaratmak istedikleri sosyal etki açıkça tanımlanabilmelidir. İşletme, kâr amacı gütmediğini (yılsonunda elde ettiği kârı, üyelerine ya da ortaklarına dağıtmadığını veya dağıtımın sınırlandırıldığını) kanıtlamalıdır.

[2] İnisiyatifler: En az 7 kişiden oluşan, resmi bir tüzel kişiliği bulunmayan ve katma değerli bir ürün ortaya çıkarma hedefi olan veya hali hazırda benzeri bir faaliyet yürüten girişimleri tanımlamaktadır. İnisiyatiflerin başvurularında, kooperatifleşmeye dair planlarını içeren bilgiler talep edilecektir.

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu 2022 Yılı Proje Başvuru Çağrısı

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu 2001 yılından beri fon imkanı sunarak iki ülke arasındaki iş birliklerini güçlendirme amacıyla faaliyet göstermektedir. Misyonumuz tüm Türkiye’yi kapsayan projeleri sivil toplum örgütleri ile iş birliği kurarak desteklemek ve kamusal tartışma alanı sağlamaktır. Desteğimiz, İsveç’in Doğu Avrupa, Batı Balkanlar ve Türkiye ile olan reform iş birliğinin sonuç odaklı stratejisiyle (2014-2020) yönlendirilmektedir.  Stratejiye buradan ulaşabilirsiniz.

2022 yılı için özellikle hedeflenen proje konu başlıklarımız aşağıdaki gibidir:

 • İnsan hakları, özellikle ifade özgürlüğü ve demokratik katılım ve hesap verebilirliği ilerletmek için imkan sunan çalışmalar.
 • Kadınların ve kız çocukların her düzeyde ve her alanda karar alma süreçlerine katılımını ve etkisini arttırmak ve seslerini duyurabilecekleri ortamlar sunmak.
 • Sosyal kutuplaşma ve ayrımcılığa karşı çoğulcu bir sivil toplumu güçlendiren çalışmalar.
 • Gençlerin demokratik katılımı için fırsatlar yaratmak.
 • İşyerinde işçi haklarının ve insan haklarının güçlendirilmek

Farklı kurumların ve sektörlerin arasında iş birliklerini teşvik ediyoruz. Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren projelerin olmasına da ayrıca önem veriyoruz. Aynı zamanda başka finansal bağışçıların da bulunmasını tavsiye ediyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi, başvuran örgütlerin hem kurumsal yapılarında hem de çalışma yöntemlerine ve faaliyetlerine entegre edilmiş olmalıdır.

Başvuru teslimatı için son tarih 1 Eylül 2021’dir.

Başvuru koşulları

 • Sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, düşünce kuruluşları ve üniversiteler başvuru yapabilir. Bireysel ve kâr amacı güden şirket başvuruları kabul edilmemektedir. Suriye krizi ile ilgili olan proje önerileri Sida’nın Suriye krizi stratejisine yönlendirilmektedir.
 • İş birliği ve destek başvuruları için buradaki Grant Application Form’u dikkatlice inceledikten sonra İngilizce olarak İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’na posta yolu ile ulaştırmanızı rica ederiz.
 • Başvuru formunu doldurmadan önce, stratejinin tamamını buradan okumanızı tavsiye ederiz. Eğer projenizin hibe almak için yeterli olduğuna emin değilseniz bir ön soruşturma için Birime e-posta yoluyla projenin kısa bir açıklamasını gönderebilirsiniz. İletişim bilgilerimizi ve sık sorulan soruları aşağıda bulabilirsiniz.
 • Sadece İngilizce olarak yapılan proje başvurular kabul edilecektir.
 • Başvuru formunda belirtilen ek belgeler başvuru ile birlikte teslim edilmelidir.

Bütçe Türk Lirası olarak hazırlanmalıdır.

Doldurulan form normal posta yolu ile İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’na iletilmelidir.

Başvuru yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’na geç yapılan, eksik gelen, e-posta veya faks yolu ile gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.

İrtibat bilgileri

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu, Türk İsveç İşbirliği Birimi:

Björn Jönsson
Didem Özalp

E-posta:
istanbul.sektionen@gov.se

Telefon:

+90 212 334 06 04
+90 212 334 06 00

Adres:
İsveç Başkonsolosluğu
Şahkulu Mahallesi, İstiklal Caddesi No: 247 (Tünel)
P.K. 125
34433 Beyoğlu İstanbul

Detaylı bilgi için tıklayın

European Youth Foundation Hibe Programı

European Youth Foundation, uluslararası gençlik toplantılarına, toplantı dışı diğer etkinliklere, uluslararası gençlik kuruluşlarının ve ağların idari giderlerine ve pilot projelere mali destek sağlamaktadır.

Başvuruda bulunacak olan kuruluşlar kar amacı gütmeyen ve hükümet dışı kuruluşlar olmalıdır. Hibe başvurusunda bulunmak isteyen STKlar, öncelikle çevrimiçi kayıt yaptırmalıdır.

application process image: NGO registration, grant application, EYF assessment and decision

Başvuru tarihleri:

1 Ocak ve 30 Haziran (bir sonraki yılın ilk yarısı) arasında gerçekleşen uluslararası faaliyetler için son başvuru tarihi: 1 Nisan 

1 Nisan ile 31 Aralık arasında (bir sonraki yılın 2. yarısı) gerçekleşen uluslararası faaliyetler için son başvuru tarihi: 1 Ekim

Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayın

EIT Kentsel Ulaşım Bölgeler, Şehirler Veya Bağlı Kuruluşlar İçin Mevcut Kamusal Alan Çözümlerinden Yararlanma Yeni Avrupa Bauhaus Çağrısı

Hibe Başlığı (İngilizce)

EIT Urban Mobility Cross-KIC New European Bauhaus Call for Regions, Cities or Affiliated Entities: Capitalising on existing public realm solutions

Bütçe

90.000 Avro

Proje Başına Hibe

Sektör

ÇEVRE VE İKLİM, DİĞER

Program

Avrupa Birliği

Yayınlanma Tarihi

01/06/2021

Son Başvuru Tarihi

10/07/2021

İçerik (Türkçe)

KAPSAM VE AMAÇ

Yeni Avrupa Bauhaus Girişimi (NEB), Avrupa Yeşil Mütabakatını sağlayan, sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığı estetikle bir araya getiren; çevresel, sosyal ve kültürel bir girişimdir. Farklı bilgi ve yenilik topluluklarının bir arada yayımladıkları  (Cross-KIC)* NEB faaliyetleri için, EIT Kentsel Ulaşım, NEB misyonuyla uyumlu vatandaş merkezli katılım programlarına sermaye sağlayacaktır.

Açılan Cross-KIC NEB çağrısı, bölgelere, şehirlere veya bağlı kuruluşlara kentsel dönüşümde  karşılaştıkları zorlukları çözmek için aşağıdaki proje çözümlerinden birini seçme imkanı sunacaktır. (Şehirler ve bölgeler, 2021’de hızlı etki sağlamayı amaçlayan mevcut çalışmalardan da yararlanabilir). Beklenen çıktılar; fiziksel tesislerin iyileştirilmesi, kentsel yeşillendirme, kapsayıcı erişim ve aktif hareketlilik alanlarında olabilir.

Mevcut üç çözüm aşağıda belirtilmektedir:  

 • CLEAR (Yeniden Tasarım ile Yaşanabilir Şehirler), kamusal alanların vatandaşlar tarafından  ortak bir şekilde tasarlanması ve planlanması için katılım aracıdır.  CLEAR, bir “Ortak Tasarım” internet aracı yoluyla şehir sokaklarından geçiyormuşcasına bir yapay deneyimi sunar. Kentsel tasarım sürecinin  tüm vatandaşlar için ulaşılabilir olmasını hedefler.
 • RAPID (Hızlı Önmodelleme), şehir tasarımında karar alma sürecini desteklemek için 3 boyutlu hızlı prototipleme yöntemi kullanır. Kamudan gelecek talep, kullanım ve davranış kalıplarına istinaden yeni kentsel tasarımların keşfedilmesine olanak sağlar.
 • FURNISH (Yeni Alan ve Ortamlar için Hızlı Kentsel Tepkiler), okullara veya eğitim merkezlerine bağlı kamusal alanları yeniden yapılandırmak için  “akıllı şehircilik” kavramını kullanır. Amaç, yerel ve dijital üreticileri dahil ederek, kentsel alanların hızlı ve etkili bir şekilde yapılandırılması yoluyla bireylerin serbest zaman alanlarını genişletmeyi ve hareket edebilirliği artırmayı hedefler.

Beklenen Sonuçlar

31 Aralık 2021 tarihine kadar üç şehirde üç projenin uygulanması.

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI         

Çağrıya Bilgi ve Yenilik Topluluğu ortakları ve ortak olmayanlar başvuru yapabilir. Çağrıya Bölgesel Yenilik Programı ülkelerinden gelen başvurular da teşvik edilmektedir. Türkiye bir EIT Bölgesel Yenilik Programı ülkesi olduğundan çağrılara katılma hakkına sahiptir.

Başvurular, aşağıdakilerden oluşan iki tüzel kişiliğin konsorsiyumundan oluşmalıdır.

 • lider ortak olarak AB Üye Devletlerinden bir şehir.
 • CLEAR, FURNISH veya RAPID çözümlerini temsil eden bir ortak.

CLEAR, FURNISH veya RAPID’i temsil eden ortaklar birkaç konsorsiyumun parçası olabilirken, şehirler bir konsorsiyum oluşturmak için yalnızca bir başvuru sunabilir.

FİNANSMAN 

Proje Bütçesi  her bir teklif için maksimum 30.000 avro olmak üzere toplam 90.000 avrodur.

ZAMAN ÇİZELGESİ 

Çağrı Açılışı11 Mayıs 2021
Çağrı bilgilendirme oturumu ve eşleştirme etkinliği11 Haziran 2021 10:00
Kapanış tarihi10 July 2021
Uygunluk ve kabul edilebilirlik kontrolü12 – 14 Temmuz 2021
Değerlendirme15 – 20 Temmuz 2021
Sonuçların katılımcılara iletilmesi21 – 22 Temmuz
Proje başlangıcı16 Ağustos – 1 Eylül (en geç)
Projeyi tamamlama31 Aralık 2021 (en son)

DETAYLI BİLGİLER VE BAŞVURU BAĞLANTILARI

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Çağrı Dökümanı için lütfen tıklayınız.

Çağrıya başvuru için linkteki başvuru formunun 10 Temmuz 2021 tarihine kadar doldurularak NEBcall4cities2021@eiturbanmobility.eu adresine iletilmesi gereklidir.

iyzico Kadın Girişimci Destek Programı Başvuruları Başladı

Bu program, yalnızca kadın girişimcilerin başvurularına açıktır. Başvuru yapacak olan limited şirketlerde şirket ortaklarının çoğunluğunun kadın olması gerekmektedir.Programa başvurmak isteyen şirket sahibi kadın girişimcilerin, şirket kuruluş tarihi 01.01.2021 ve sonrası olmalıdır. Halihazırda şirket sahibi olmayan kadın girişimciler de programa dahil olabilir.

Sıfır komisyon avantajı, tek çekim işlemlerde uygulanmaktadır. Taksitli işlemler program dahilinde değildir. Sıfır komisyon avantajı 100.000 TL işlem hacmine kadar geçerlidir.

Programa yapılan başvuruların değerlendirme süresi 1-21 iş günüdür.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayın

Açık Çağrı: Sosyal Ayrıcalıklar ve Özel Yetkinlik Hatları Endüstriyel İlişkiler Alanında Uzmanlığın Geliştirilmesi

KAPSAM VE AMAÇ

Bu çağrının amacı endüstriyel ilişkilere yönelik olarak AB üye ülkelerinde ve AB’ye aday ülkelerde endüstriyel benzerlik ve farklılıkların karşılaştırması da yapılarak analiz ve araştırmanın teşvik edilmesidir. . Böylelikle bilgi ve deneyim alışverişine katkıda bulunularak Avrupa’daki endüstriyel ilişki yapılarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Öncelikli Konular

 • Farklı düzeylerde sosyal diyaloğu da içeren endüstriyel ilişkilerin rolü ve katkısının arttırılması,
 • Özellikle toplu pazarlığı içeren sosyal diyaloğun istihdam ve işte karşılaşılan zorluklara göre uyarlanması,
 • Avrupa Birliği içinde çalışan tüm işçilerin yeterli asgari ücretle çalışmasını temin etmeyi de içeren farklı seviye ve bölgelere toplu pazarlığın koordinasyonun işlevselliği ve etkileri.

Faaliyet tanımları / Uygun Faaliyetler

 • Endüstriyel ilişkiler alanında analiz ve araştırma yapılması,
 • Avrupa’da endüstriyel yapıların gelişmesi ve güçlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla aktif olarak çalışan taraflar arasında bilgi ve deneyim alışverişinin sağlanması,
 • Edinilen bulguların yayın, toplantı seminer ve eğitimlerde yaygınlaştırılması için faaliyetler.

Beklenen Sonuçlar

Tekliflerin, Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Antlaşma’nın 154. Maddesi doğrultusunda, sektörler arası ve sektörel düzeyde sosyal diyaloğun geliştirilmesine katkı sağlanması beklenmektedir.

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI         

Uygun başvuru sahipleri aşağıdaki gibidir:

 • Tüzel kişiler (kamu veya özel kuruluşlar) olmak,
 • Uygun ülkelerden birinde kurulmuş olmak:
  • AB Üye Devleti (denizaşırı ülkeler ve bölgeler dahil)
  • AB dışı ülkeler (koordinatör ve tek başvuru sahipleri dışında):
  • Aday ülkeler: Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye
 • Tek başvuru sahibi uluslararası bir kuruluş olmalıdır.
 • Koordinatör, diğer yararlanıcılar, bağlı kuruluşlar ve ilişkili ortakların üniversiteler ve araştırma enstitüleri gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar; sosyal ortaklar; kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar, Avrupa düzeyindeki kuruluşlardan biri olmalıdır.
 • Bağlı kuruluşlar ve ilişkili ortaklar, tek bir başvuru sahibinin veya konsorsiyumunun bir parçası olabilir.

Ayrıca, başvuruların son başvuru tarihinden önce Finansman ve İhale Portalı Elektronik Başvuru Sistemine gönderilmesi gerekmektedir.

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu çağrı için toplam bütçe 4.150.000 avro’dur.

ZAMAN ÇİZELGESİ

FaaliyetTarih
Çağrının açılışı29 Nisan 2021
Son başvuru tarihi15 Temmuz 2021, 17:00 Brüksel saati
DeğerlendirmeEkim 2021
Değerlendirme sonuçlarına ilişkin bilgilendirmeAralık 2021
Sözleşmelerin imzalanmasıAralık 2021/Ocak 2022

ORTAK ARAMA                       

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz.

DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Çağrı Metni

Vegan Society Hibe Programı

Vegan Society hibe programı, bireylere ve taban örgütlerine açıktır. Program, vegan olmayanları vegan olmaya ve vegan kalmaya teşvik edecek projeleri desteklemeyi amaçlamaktadır.

Proje Beklentileri:

 • Halkın veganlık bilincini olumlu bir şekilde artırma
 • Veganlığı vegan olmayanlara benzersiz veya heyecan verici bir şekilde tanıtma
 • Marjinal geçmişlerden gelen insanları veganlığa erişim için destekleme

Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayın